Terms and Conditions

We guarantee your data privacy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TEXTORY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají Vám i nám při objednání služeb a produktů TEXTORY. Námi se rozumí společnost Klvaň corps s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha, IČO: 09350845.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli online služby TEXTORY ze Smluv o poskytování Služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.

Tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži Uživatele. Uživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. DEFINICE
Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1 Bezplatná Služba je Služba poskytovaná bezplatně za podmínek, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní (www.textory.cz). Limity Bezplatné Služby mohou být stanoveny časově, počtem slov, obrázků, minut a znaků, velikostí úložiště, funkcemi apod.

2.2 Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

2.3 TEXTORY je Služba - software vyvinutý Poskytovatelem pro tvorbu obsahu, generování obrázků, převádění zvukových mluvených nahrávek na řeč a chat využívají umělou inteligenci třetí strany pro Uživatele. Popis Služby a varianty užití, návody a doporučení Poskytovatele jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele www.textory.cz.

2.4 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.5 Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.6 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.7 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, zvuk, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob. Uživatel vždy odpovídá za to, že Obsah Uživatele neporušuje práva třetích osob (zejména autorských).

2.8 Obsah Služby představuje Obsah Poskytovatele a Obsah Uživatele.

2.9 Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby TEXTORY.

2.10 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost Klvaň corps s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha, IČO: 09350845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 334949. Kontaktovat nás můžete (rádi komunikujeme online):
- pro online komunikaci a vyřizování reklamace: zdravicko@textory.cz
- prostřednictvím zákaznické podpory uživatelského účtu 

2.11 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence ke službě TEXTORY.

2.12 Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli včetně poskytnutí licence k užívání Služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.13 Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Službu nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem jako fyzická osoba mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti.

2.14 Webovou aplikací (nebo jen „Aplikací“) se rozumí webová aplikace pro tvorbu obsahu TEXTORY provozovaná Poskytovatelem.

2.15 Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.textory.cz, provozované Poskytovatelem.

2.16 Webovým rozhraním aplikace se rozumí rozhraní umístěné na https://textory.cz, provozované Poskytovatelem.

2.17 Provizním systémem se rozumí program na doporučení Uživatele neregistrovaných Návštěvníků u kterých je předpoklad, že by Služby mohli využít.

2.18 Návštěvníkem/zákazníkem se rozumí osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Uživatelem v rámci povolených metod propagace.

3. REGISTRACE UŽIVATELE
Abyste mohli začít využívat služby TEXTORY, je třeba provést registraci a zřídit si svůj uživatelský účet.

3.1 Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Služby je provedení registrace Uživatele na Webovém rozhraní Aplikace/Služby.

3.2 Registrace se provádí vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě. Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. V případě neposkytnutí vyžádaných údajů je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat a odstoupit od Smlouvy. Vyplněné údaje Poskytovatel považuje za správné.

3.4 Po odeslání registračního formuláře Poskytovatel nezasílá na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci.

3.5 Registrace je dokončena zřízením uživatelského účtu.


4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Smlouva mezi námi a Vámi je uzavřena okamžikem potvrzení Vaší objednávky služby, kterou si zvolíte.

4.1 Na Webovém rozhraní jsou uvedeny základní verze aplikací, včetně jejich obsahu a popisu hlavních vlastností jednotlivých verzí. Prezentace webových aplikací uvedená na Webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

4.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailu Poskytovatele. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:
a) webového rozhraní
b) uživatelského účtu
c) e-mailové či telefonické komunikace s Poskytovatelem.

4.3 Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

4.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
V této části se dozvíte, jaké jsou Vaše a naše povinnosti při využívání služby TEXTORY, zejména pokud jde o chování v naší aplikaci. Prosím mějte na paměti, že i v online prostředí je třeba dodržovat veškeré platné právní předpisy.

5.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu, v případě bezplatné Služby ode dne registrace a využívání bezplatné Služby.

5.2 Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoli měnit tarif a předplacené období, a to zrušením stávajícího předplatného prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory.

5.3 Na skončení bezplatného poskytování Služby je Uživatel upozorněn a zároveň je upozorněn na možnost objednání placené Služby ve svém uživatelském účtu. V případě, že si Uživatel placenou Službu neobjedná ve stanovené lhůtě, je mu přístup ke Službě omezen.

5.4 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru. Odstávka serveru z důvodu jeho údržby:
a) bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22:00 do 05:00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,
b) odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude vždy předem zveřejněna na Webovém rozhraní nebo předem oznámena Uživateli e-mailem,
c) odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru proběhne maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle než pět (5) hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody,
d) při překročení četnosti odstávek a lhůt uvedených v tomto článku Podmínek, má Uživatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.

5.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. V případě, že výpadek bude delší než čtyři (4) hodiny, bude Poskytovatel informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu.

5.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky třetích stran, které jsou závislé na funkčnosti Služby/Aplikace 

5.7 Provedením registrace Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
a) je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,
b) veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy,
d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
e) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými obchodními zvyklostmi používání Služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
f) zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
g) nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
h) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,
i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).
j) nebude vyvolávat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
k) nebude používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.

5.8 Pokud Uživatel poruší čl. 5.7 Podmínek, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.


6. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Aplikace TEXTORY je autorské dílo, které je chráněno právními předpisy. Součástí Smlouvy o poskytování služby je Vaše oprávnění TEXTORY jako autorské dílo užívat. Podrobnosti jsou upraveny v této sekci.

6.1 Licence k přístupu a užívání Webové aplikace (licence k Službě) je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

6.2 Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám. Právo Uživatele poskytovat výstupy z aplikací jednotlivým zákazníkům či obchodním partnerům nebo tyto výstupy využívat interně v souladu s Podmínkami není tímto ustanovením dotčeno.

6.3 Veškerá práva k obsahu Služby (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Webové aplikace. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Webové aplikace nebo její části.

6.4 Uživatel není oprávněn využívat Službu k účelům odporujícím Smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí aplikace využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

6.5 Obsah Webového rozhraní, webový obsah, který se Službou souvisí, a související tištěné a materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Webového rozhraní, je chráněn právem duševního vlastnictví Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webovém rozhraní.

6.6 Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele s výjimkou ujednání při partnerství v provizním systému.

7. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB ÚHRADY
Za užívání aplikace TEXTORY jste povinni hradit odměnu v dohodnuté výši a včas. Pokud tuto svou základní povinnost vůči nám nebudete plnit, můžeme Vám omezit přístup ke službě TEXTORY.

7.1 Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku. Podmínky pro změnu Ceníku jsou stejné jako podmínky pro změnu Podmínek podle čl. 17.5 Podmínek.

7.2 Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná (dle čl. 11.3 Podmínek). Uživatel hradí Službu předem na základě (zálohové) faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností sedm (7) dní (není-li dohodnuto jinak).

7.3 Faktura je v den vystavení v PDF formátu vystavená v uživatelském účtu Uživatele a považuje se za doručenou. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

7.4 Pokud Uživatel v rámci předplaceného období překročí limit zakoupené Služby, je mu Poskytovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Poskytovatel zúčtuje rozdíl mezi částkami za zakoupený tarif a tarif skutečně využitý v uplynulém měsíci. O překročení je Uživatel informován v aplikaci.

7.5 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky o více jak sedm (7) dní.

7.6 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.7 Cenu Služby hradí Uživatel bezhotovostně, a to způsobem, který si Uživatel vybere z nabídky Poskytovatele, přičemž jako výchozí možnost způsobu úhrady si Poskytovatel vyhrazuje opakované platby na základě souhlasu Uživatele z platební karty Uživatele (tj. jejich strhávání z platební karty) podle čl. 7.9 a násl. Podmínek. V odůvodněných případech a jen s výslovným souhlasem Poskytovatele může Uživatel hradit cenu Služby jiným bezhotovostním způsobem (bankovním převodem nebo online prostřednictvím platební brány). Poskytovatel si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

7.8 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu poskytovatelů platebních bran podle tohoto článku. Využít lze těchto možností plateb:
a) online platební či kreditní kartou;
b) bankovním převodem na základě zálohové faktury.

7.9 Opakované platby. Při platbě prostřednictvím platební či kreditní karty bude Uživatel požádán o autorizaci nastavení platby pro tzv. opakované platby (tj. strhávání opakovaných plateb z platební karty), a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané Služby. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami, jsou Uživateli zasílány e-mailem.

7.10 Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele. Další platba se již strhávat nebude. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci. Údaje platební karty lze změnit tak, že si Uživatel ukončí opakované platby prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo oznámením na e-mail Poskytovatele a následnou fakturu zaplatí novou platební či kreditní kartou. Systém si platební údaje karty automaticky zapamatuje a následující platby z ní bude strhávat.

7.11 V případě, že by byla Uživateli strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je Uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele.

7.12 Poskytovatel bude Uživatele v souvislosti s opakovanými platbami kontaktovat v případě, že:
a) od poslední opakované platby uplynulo více než 6 měsíců;
b) došlo k jakýmkoliv změnám v datu provedení opakované platby nebo výši strhávané částky;
c) došlo k jakýmkoliv jiným skutečnostem, které jsou pro opakované platby důležité.

7.13 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu (nemusí být vyžadován) platby a připojit ID objednávky do poznámky pro příjemce, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

7.14 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní.

8. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY TEXTORY
Tato část podmínek upravuje poskytování služby TEXTORY, která je automatizovaným nástrojem pro tvorbu obsahu, generování obrázků, převodu zvukových mluvených nahrávek na text, chatu a jiné, využívající umělou inteligenci třetí strany. Tato speciální úprava se použije přednostně před obecnými ustanoveními těchto Podmínek.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
8.1 Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerá data Uživatele jednou denně. Poskytovatel garantuje dostupnost Služby tzv. SLA (service level agreement) a to 95 % v příslušném zúčtovacím období.

8.2 Do výpočtu SLA se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka energie, výpadek přípojného bodu k internetu, výpadek serveru poskytovaného třetím subjektem pro provozování Služby Poskytovatele, a další neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru), a nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do software TEXTORY a jeho údržba.

8.3 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za újmu (škodu), která Uživateli vznikne z důvodu nedostupnosti Služby vzniklé z objektivních důvodů nezaviněných Poskytovatelem nebo systémovými zásahy Poskytovatele do softwaru TEXTORY nebo jeho údržbou.

CENA SLUŽBY
8.4 Seznam tarifů je k dispozici na Webovém rozhraní.

8.5 Vybraný tarif Služby si Uživatel volí při registraci nebo v rámci Uživatelského účtu změnou tarifu Služby vyplněním on-line objednávkového formuláře.

9. PROVIZNÍ SYSTÉM TEXTORY
Každý Uživatel má automaticky možnost využívat provizní systém k doporučení nového uživatele. Využívání tohoto programu je dobrovolné.

9.1. Úvodní ustanovení provizního systému
9.1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:
a) vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem;
b) vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

9.1.2 V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.1.3 Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace TEXTORY, kterou poskytuje společnost Klvaň corps s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha, IČO: 09350845.

9.2 Vymezení pojmů provizního systému
9.2.1 Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena registrací Uživatele a první úspěšnou provedenou platbou za služby do Aplikace Poskytovatele prostřednictvím webového rozhraní. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením. Účast v tomto provizním systému je dobrovolná.

9.2.2 Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

9.2.3 Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Uživatele, kterými Uživatel propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:
a) rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřili náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;
b) odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
c) uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

9.2.4 Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Uživateli v rámci provizního systému. Uživatel má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

9.2.5 Provizním účtem je účet Uživatele vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci TEXTORY v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Uživatel on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, výše provizí a jejich stavu.

9.2.6 Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby. 

9.3 Účast v provizním systému
9.3.1  Účast v provizním systému vzniká registrací Uživatele do Aplikace. Účast v provizním systému je dobrovolná.
9.3.2 V rámci provizního systému Uživatel propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.
9.3.3 Uživatel plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám. 
9.3.4 Uživatel odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Uživatel povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Uživateli z důvodu neoznámení změn v údajích.

9.4 Práva a povinnosti Uživatele provizního systému
9.4.1 Uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.
9.4.2 Uživatel nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
9.4.3 Uživatel či rodinní příslušníci Uživatele nebo osoby jednající ve shodě s Uživatelem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Uživatele. Pokud tak učiní, zaniká nárok Uživatele na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Uživatel povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.
9.4.4 Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Uživateli takovým zneužitím vznikne.
9.4.5 Uživatel je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Uživateli za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Uživatel oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.
9.4.6 Uživatel nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.
9.4.7 Uživatel je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.
9.4.8 Uživatel se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou klasifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Uživatele, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Uživatele. Uživateli zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
9.4.9 Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.
9.4.10 Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace TEXTORY a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti Klvaň corps s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 9.4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

9.5 Práva a povinnosti Poskytovatele
9.5.1 Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Uživatele. O schválení konverze bude Uživatel informován prostřednictvím svého provizního účtu.
9.5.2 Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Uživatel bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Uživatele, a že za takovou konverzi nenáleží Uživateli provize.
9.5.3 Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.
9.5.4 Poskytovatel se zavazuje vyplatit Uživateli za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 9.6 těchto obchodních podmínek.
9.5.5 Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Uživatel chce v kampani použít.
9.5.6 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Uživatel zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Uživateli účinné od jeho oznámení.

9.6 Provize 
9.6.1 Výše provize je uvedena v provizním systému v uživatelském účtu.
9.6.2 Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá automaticky / manuálně. O schválení provize bude Uživatel informován prostřednictvím svého uživatelského účtu.
9.6.3 Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.
9.6.4 Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Uživateli nárok na provizi.

9.7 Výplata provize
9.7.1 Uživatel má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci). 
9.7.2 Pokud zůstatek provize na provizním účtu Uživatele překročí částku uvedenou výše, má Uživatel možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Uživatele bude Uživateli zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Uživatel fakturovat. Pokud Uživatel nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě dodatečných informací uvedených v klientském portálu.
9.7.3 Splatnost faktury vystavené Uživatelem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.
9.7.4 Výše celkové provize požadované Uživatelem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Uživatel požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Uživatele a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Uživateli svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.
9.7.5 Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Uživatele vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Uživatel je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Uživatelem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

9.8 Námitky Uživatele
9.8.1 Uživatel má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Uživatel povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
9.8.2 Uživatel má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.
9.8.3 Námitky musí být Uživatelem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele nebo prostřednictvím zákaznické podpory Uživatelského účtu. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.
9.8.4 Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Uživateli.

9.9 Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik
9.9.1 Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.
9.9.2 K zániku dohody o spolupráci může dojít:
a) Dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
b) Zrušením uživatelského účtu. V takovém případě není Poskytovatel povinen Uživateli vyplácet nevyplacené Provize.
c) Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Uživatel postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Uživateli s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Uživateli. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Uživateli nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Uživatel povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
d) Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
e) V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Uživatel oprávněn vyžádat si vyplacení provizí, není-li v rozporu s článkem 9.7 těchto obchodních podmínek, u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Uživateli vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury. 

10. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Pokud není domluveno jinak, službu TEXTORY si objednáváte na dobu neurčitou, ale nemusíte mít strach, odebírání služeb můžete jednoduše ukončit. V této sekci se dozvíte, jakými způsoby tak můžete učinit.

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým z následujících způsobů:
a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě;
b) výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně;
c) odstoupením od Smlouvy dle čl. 11 Podmínek.

10.2 V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby.

10.3 Poskytovatel se zavazuje neobnovitelně smazat Obsah Uživatele včetně vložených osobních údajů do 30 dnů od zániku Smlouvy, ledaže je dohodnuto jinak.


11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
V této sekci se dozvíte, jak můžete Smlouvu o poskytování služeb okamžitě ukončit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE
11.1 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou nebo je v prodlení déle než 30 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit.

11.2 Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvótní části zaplacené ceny za využívání Služby.

ODSTOUPENÍ ZE STRANY UŽIVATELE-SPOTŘEBITELE
11.3 Uživatel-spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 1837/l OZ, protože služba má digitální charakter, není dodávána na hmotném nosiči a je dodáváno s předchozím výslovným souhlasem Uživatele-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil Uživateli-spotřebiteli, že nemá právo na odstoupení od smlouvy


12. REKLAMACE
Pokud naše služby nebo zboží nefungují tak, jak by měly, můžete je reklamovat podle níže uvedených pravidel.

12.1 Uživatel je oprávněn reklamovat Službu, Doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

12.2 Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň
s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby nebo bezplatné prodloužení předplaceného období, případně můžete od Smlouvy odstoupit.

12.3 Poskytovatel rozhodne o reklamaci do tří (3) dnů. O tomto bude Uživatele informovat e-mailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů.

12.4 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

13. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
V této sekci se dozvíte, kdy nejsme odpovědni za škody, které Vám v souvislosti s užíváním našich služeb vznikly.

13.1 Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného.

13.2 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby, nedostupnost API umělé inteligence apod.).

13.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

14. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Užíváním aplikace TEXTORY nám svěřujete „do správy“ osobní údaje. Tato část upravuje, jak se ke svěřeným osobním údajům chováme.

14.1 Při využívání Služeb na základě Smlouvy nás jako správce osobních údajů pověřujete k provádění vymezených operací s osobními údaji, které jste uložili do aplikace TEXTORY, a my Vaše pověření přijímáme a zavazujeme se tyto osobní údaje zpracovávat férově a v souladu s platnými právními předpisy.

14.2 Očekáváme, že i Vy hrajete fér a zákonnost zpracování osobních údajů pro Vás není jen prázdná fráze.

14.3 My jako Poskytovatel a zpracovatel osobních údajů prohlašujeme a zaručujeme Vám, že:
a) splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;
b) budeme po celou dobu trvání Smlouvy pro Vás zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR;
c) budeme po celou dobu trvání Smlouvy vést řádné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR;
d) budeme podle této Smlouvy zpracovávat ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze osobní údaje v rozsahu a pro účel tak, jak jsme se dohodli;
e) data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

14.4 Vy jako Uživatel a správce osobních údajů prohlašujete a zaručujete nám, že:
a) budete v aplikaci uchovávat a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji a pro jejich zpracování budete mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul;
b) splňujete veškeré zákonné povinnosti, které pro Vás z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;
c) plníte vůči subjektům údajů ve vztahu k osobním údajům informační povinnosti, vedete záznamy o činnostech zpracování a přijali jste organizační opatření
k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů;
d) nejste si vědomi žádného rizika porušení platných právních předpisů v souvislosti s dosavadním zpracováním osobních údajů.

14.5 Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy aplikaci zaplníte prvním osobním údajem. Pozor, to platí i pro zkušební verze naší aplikace, za které neplatíte.

14.6 Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy bude mezi Vámi a námi trvat Smlouva (i pokud za Služby neplatíte).

14.7  Pokud dojde k zániku Smlouvy, vyzveme Vás k neprodlenému vymazání osobních údajů z aplikace. Pokud naší výzvě nevyhovíte, budeme oprávněni do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy osobní údaje uložené v naší aplikaci neobnovitelně vymazat.

14.8 Při ukončení zpracování osobních údajů se zavazujeme:
a) osobní údaje z naší aplikace vymazat a deaktivovat Vaše uživatelské účty do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy;
b) vymazat veškeré existující kopie osobních údajů, ledaže to nedovolují platné právní předpisy do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy.

14.9 Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo jste nás neupozornili jinak, vycházíme z toho, že:
a) do naší aplikace nevkládáte zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
b) osobní údaje se týkají obecně Vašich zákazníků, obchodních partnerů, známých a slibujete nám, že pokud do aplikací vložíte osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak na vlastní odpovědnost.

14.10 Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.

14.11 Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě.

14.12 Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.

14.13 Osobní údaje, které můžeme z Vašeho pověření zpracovávat, jsou ty údaje, které nahrajete do aplikace TEXTORY, nebo budou získány prostřednictvím funkčnosti této aplikace. Jedná se o následující osobní údaje:
a) e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefon, fakturační adresa
b) IP adresa
c) historie objednávek u správce
d) včasnost platby

14.14 Výše uvedené osobní údaje budeme na základě Vašeho pověření zpracovávat k účelům, které vycházejí z funkčnosti a poslání aplikace TEXTORY. Konkrétně jde o: přístup k webu, evidence administrátorů a členů v členské sekci, sledování chování v členské sekci pro využití gamifikace a personalizace obsahu, správa komentářů členů v členské sekci, v rámci kontaktního formuláře na webu získání e-mailové adresy za účelem vyřízení odpovědi, předávání kontaktů do SmartEmailingu, MioWebu či jiných systémů na přání správce.

14.15 Tato uvedená zpracování ovládáte vždy vy jako správce používáním vybraných funkcí aplikace.

14.16 Kromě výše uvedených účelů můžeme provádět zpracování na základě Vašeho pověření za účelem poskytnutí technické a administrativní podpory (kontrola nastavení funkcí, diagnostika ohlášeného problému, kontrola tarifu, kontrola počtu objednávek apod.) Poskytnutí technické podpory může zahrnovat také zásah programátora (úprava dat v účtu na přání uživatele, oprava technických chyb apod.) či technický zásah scriptem.

14.17 Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.

14.18 Zavazujeme se bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů.

14.19 Prohlašujeme, že jsme přijali a dodržujeme technická a organizační opatření ochrany osobních údajů, zejména:
a) jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu a dostupnost a odolnost systémů;
b) jsme schopni obnovit dostupnost osobních údajů v případě incidentu;
c) máme nastavený proces pravidelného testování mechanismů a opatření, které mají na starost monitoring a zabezpečení zpracování;
d) všechny naše weby běží na šifrovaném protokolu https;
e) systémy, ve kterých jsou ukládány osobní údaje, jsou zabezpečeny VPN (Virtual Private Network), tudíž do nich nemá přístup nikdo bez naší autorizace;
f) jsou logovány všechny přístupy ke klientským datům, a to nejen z pohledu uživatelů, ale i z pohledu administrátorů;
g) redundantní serverová infrastruktura, která zajišťuje, že v případě poruchy stroje převezme její práci jiný stroj a zabezpečí tak nepřerušený chod aplikace;
h) naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti ochrany osobních údajů a práce s osobními údaji.

14.20 V případě, že kterákoliv ze Stran zjistí, že:
a) došlo nebo může bezprostředně dojít k neoprávněnému či nezákonnému zpracování osobních údajů;
b) došlo nebo může bezprostředně dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů;
c) nastalo jakékoliv podezření z narušení zabezpečení osobních údajů;
d) třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům;
je povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě.

14.21 Pro poskytování komplexních služeb využíváme v nezbytných případech, zejména pokud něco perfektně neumíme, ty nejlepší subdodavatele. Jedná se zejména o zálohování dat, provoz serverové infrastruktury a zabezpečení. Dovolujeme si Vás ujistit, že na naše subdodavatele klademe minimálně stejné nároky, pokud jde o ochranu a zabezpečení osobních údajů, jako sami na sebe.

14.22 Tímto výslovně souhlasíte s využitím dalších zpracovatelů podle naší odpovědné volby pro dílčí zpracování osobních údajů podle této Smlouvy. My se naopak zavazujeme, že dohlédneme na to, aby se tito další zpracovatelé zavázali k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, jak to vyžadují platné právní předpisy a naše přísné požadavky.

14.23 Na písemné vyzvání Vám vždy rádi doložíme aktuální seznam subdodavatelů.

14.24 Zavazujeme se Vám poskytnout jakoukoliv potřebnou součinnost, kterou po nás jako zpracovateli osobních údajů lze rozumně požadovat. Pokud nás vyzvete a dáte nám přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, vždy Vám vyjdeme vstříc.

14.25 Jsme maximálně nápomocni pomoci Vám s vyřizováním podnětů a žádostí subjektů údajů při uplatňování jejich práv.

14.26 Níže Vám poskytujeme přehled, zda jde přímo v aplikaci TEXTORY vyřídit uplatněná práva subjektů údajů.

Oprava a doplnění: Ano (okamžitě)
Přenositelnost: Ne (30 dní)
Právo na přístup: Ano (okamžitě)
Výmaz: Ano (30 dní)

14.27 Pokud aplikace neumožňuje uplatněné právo vyřídit napřímo, můžete nás kdykoliv požádat o součinnost na našich kontaktních e-mailech. Uvedené lhůty platí i pro vyřízení žádostí prostřednictvím e-mailu.

14.28 Všechny informace, které získáme v souvislosti se zpracováním osobních údajů považujeme za důvěrné informace. Zavazujeme se, že důvěrné informace neposkytneme třetí straně a nepoužijeme je k jinému účelu než pro plnění povinností ze Smlouvy, s výjimkou příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy.

14.29 Zaručujeme Vám, že k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu tohoto článku Smlouvy jsou zavázáni naši zaměstnanci a jiní spolupracovníci, se kterými jsme ve smluvním vztahu, a kteří vykonávají činnosti související se Smlouvou a jejím plněním a poskytováním Služeb.

14.30 Pro kontakt s námi ve věci zpracování osobních údajů a jejich ochrany můžete využít následující kontakt: gdpr@textory.cz

15. ZÁSADY SOUKROMÍ

15.1 Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje Uživatelů jsou dostupné na našich webových stránkách zde.

16. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 V případě, že dojde mezi Uživatelem spotřebitelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

17.2 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

17.3 Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla třetí den po jejím odeslání.

17.4 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.5 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

17.6 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1. 4. 2023 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.